Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie

Aktualności

DOTACJE STAROSTY TARNOWSKIEGO DLA JEDNOSTEK OSP NA 2019 r. 23.01.2019

Szanowni Druhowie
Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Tarnowskiego

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie informuje, iż Powiat Tarnowski wzorem lat ubiegłych również w 2019 roku planuje wesprzeć finansowo jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. W związku z powyższym Jednostki OSP z terenu Powiatu Tarnowskiego mogą składać wnioski do Starostwa Powiatowego o udzielenie dotacji
z budżetu powiatu tarnowskiego.       

Wnioski będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2019 roku
Formularze wniosków są do pobrania ze strony internetowej powiatu tarnowskiego:
www.powiat.tarnow.pl/ elektroniczne biuro/ sprawy obywatelskie/ wniosek
Obligatoryjną częścią wniosku jest uzyskanie opinii Komendanta Miejskiego PSP w Tarnowie.

Do wniosku należy dołączyć kserokopie statutów jednostek i aktualnych wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego.

Przed złożeniem wniosków należy dokładnie zapoznać się z przedstawionymi poniżej „Wyjaśnieniami
w zakresie udzielania dotacji jednostkom ochotniczych straży pożarnych z budżetu powiatu”
.

I. Przeznaczenie dotacji:

 1. Dotacja przyznana z budżetu powiatu jednostce OSP może być przeznaczona wyłącznie na zapewnienie gotowości bojowej, a więc:
 1. zakup umundurowania bojowego oraz środków ochrony osobistej strażaków ochotników,
 2. zakup i modernizację środków łączności,
 3. zakup sprzętu, aparatury, urządzeń oraz innego wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczych,
 4. zakup oraz remont pojazdów ratowniczo-gaśniczych a także ich doposażenie w niezbędny sprzęt,
 5. remont pomieszczeń w celu zapewnienia warunków do właściwego przechowywania sprzętu i wyposażenia ratowniczo-gaśniczego oraz pojazdów.
 1. Dotacji nie można przeznaczyć:

a) na zakup mundurów wyjściowych oraz koszul, czapek, sznurów, pagonów,

b) zakup lub remont instrumentów w orkiestrach prowadzonych przez jednostki,

c) remont pomieszczeń, które będą przeznaczone na inne cele niż w pkt I. ust.1 lit e.

II. Złożenie wniosku:

 1. Wniosek o udzielenie dotacji mogą podpisać tylko i wyłącznie osoby, które zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego są upoważnione reprezentowania jednostki.
 2. Wniosek o udzielenie dotacji przed złożeniem w Starostwie Powiatowym w Tarnowie musi zostać zaopiniowany przez Komendanta Miejskiego PSP w Tarnowie.

III. Zmiana wniosku

Jeżeli po otrzymaniu informacji o przyznanej kwocie dotacji i jeszcze przed podpisaniem umowy jednostka zamierza zmienić przeznaczenie środków finansowych i wykorzystać je na cele inne niż zapisano we wniosku, osoby upoważnione do reprezentowania jednostki mogą zmienić treść wniosku i zmiana ta musi być zaopiniowana przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie.

IV. Podpisanie umowy

 1. Jedyną prawnie dopuszczalną możliwością przekazania dotacji celowej przez powiat jednostce OSP jest umowa dotacji.
 2. Umowa o udzielenie dotacji może być podpisana tylko i wyłącznie przez osoby, które zgodnie z wpisem
  w Krajowym Rejestrze Sądowym są upoważnione do reprezentowania jednostki.
 3. Zawiadomienie o przyznanej kwocie dotacji nie równoznaczne z tym, że jednostka OSP może już wydatkować przyznaną kwotę, nawet jeżeli ma swoje środki w tej samej wysokości. Najpierw musi być podpisana umowa, później przekazanie środków finansowych jednostce. Dopiero wówczas jednostka może realizować dotację.

V. Zmiana umowy

Jeżeli po podpisaniu umowy jednostka zamierza zmienić przeznaczenie kwoty utrzymanej dotacji, osoby upoważnione do reprezentowania jednostki muszą zwrócić się z pisemną prośbą do Starosty Tarnowskiego o aneksowanie umowy podając jej numer. W piśmie tym musi być uzasadnienie proponowanej zmiany i opinia Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie. Podpisanie aneksu do umowy umożliwi zmianę przeznaczenia kwoty dotacji przez jednostkę OSP.

 

Informacji na temat dotacji dla OSP udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Ludności, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Tarnowie; tel. 14 688-33-30, 14 688-33-33.

 

← wróć do listy