Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie

Aktualności

ZAGROŻENIE CZADEM W SEZONIE GRZEWCZYM !!! 19.10.2010

BĄDŹ CZUJNY!!!
ROZPOCZĄŁ SIĘ OKRES GRZEWCZY, A WRAZ Z NIM WZRASTA  ZAGROŻENIE

                                                                ZATRUCIA CZADEM!!!

OSTRZEGAMY! 

Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, giną ludzie. Bardzo często nie ma to związku z powstaniem pożaru, a wynika jedynie z niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdujących się w nich urządzeń i instalacji grzewczych. 

PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA PRZYPOMINA! 

Przepisy zobowiązują do czyszczenia kominów! 
Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 07 czerwca 2010 r.  w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719), w obiektach w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:
·    cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
·    dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym, 
·    co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk       zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych. 
·    co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych. 

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego  instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?
Tlenek węgla powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych, w tym paliw, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla:
·    jest gazem niewyczuwalnym zmysłami człowieka (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku), 
·    blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w czerwonych ciałkach krwi, powodując przy długotrwałym narażeniu (w większych dawkach) śmierć przez uduszenie.

Co jest główną przyczyną zaczadzeń?
Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych, spalinowych i dymowych. Wadliwe działanie wspomnianych przewodów może wynikać z:
·    ich nieszczelności, 
·    braku konserwacji, w tym czyszczenia, 
·    wad konstrukcyjnych, 
·    niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności  

stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.

Powyższe może prowadzić do niedrożności przewodów, braku ciągu, a nawet do powstawania zjawiska ciągu wstecznego, polegającego na tym, że dym zamiast wydostawać się przewodem kominowym na zewnątrz, cofa się z powrotem do pomieszczenia.

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia? 
W celu uniknięcia zaczadzenia należy:
·    przeprowadzać kontrole techniczne, w tym sprawdzanie szczelności przewodów kominowych, ich systematyczne czyszczenie oraz sprawdzanie występowania dostatecznego ciągu powietrza, 
·    użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania, zgodnie z instrukcją producenta, 
·    stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu; w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia, 
·    nie zaklejać i nie zasłaniać w inny sposób kratek wentylacyjnych, 
·    w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację, 
·    systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do wyżej wspomnianego otworu lub kratki, 
·    często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien.

W trosce o własne bezpieczeństwo, warto rozważyć zamontowanie w domu czujek dymu i gazu. Koszt zamontowania takich czujek jest niewspółmiernie niski do korzyści, jakie daje zastosowanie tego typu urządzeń (łącznie z uratowaniem najwyższej wartości, jaką jest nasze życie).


Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla? 
W przypadku zatrucia tlenkiem węgla należy:
·    zapewnić dopływ świeżego czystego powietrza; w skrajnych przypadkach wybijając szyby w oknie,
·    wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, jeśli nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia osoby ratującej; w przypadku istnienia takiego zagrożenia pozostawić przeprowadzenie akcji służbom ratowniczym, 
·    wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe, PSP), 
·    jeżeli osoba poszkodowana nie oddycha, ma zatrzymaną akcję serca, należy natychmiast zastosować sztuczne oddychanie np.  metodą usta - usta oraz masaż serca, 
·    nie wolno wpadać w panikę, kiedy znajdziemy dziecko lub dorosłego z objawami zaburzenia świadomości w kuchni, łazience, garażu lub pomieszczeniu kotłowni; należy jak najszybciej wezwać służby ratownicze i przystąpić do udzielania pierwszej pomocy. 

 PAMIĘTAJMY! 
Od stosowania się do powyższych rad może zależeć nasze zdrowie i życie oraz zdrowie i życie naszych bliskich. A wystarczy jedynie odrobina przezorności.


Informację przygotował:
Rzecznik Prasowy Komendanta Miejskiego PSP w Tarnowie 
st. kpt. Paweł Mazurek

← wróć do listy