Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest:

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie

33-100 Tarnów, ul. Klikowska 39

 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, którym jest:

bryg. Marcin Wolanin


Z inspektorem można skontaktować się poprzez e-mail:

daneosobowe@straz.krakow.pl

 

INFORMACJA DOT. DANYCH PRZETWARZANYCH W ZWIĄZKU Z PRZYJMOWANIEM ZGŁOSZEŃ ORAZ PROWADZENIEM DZIAŁAŃ RATOWNICZO-GAŚNICZYCH

 

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z OBSŁUGĄ PETENTÓW